หน้าอัพโหลดข้อมูลสำหรับร่างคู่มือแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนการจ้างและการสร้างงานเพื่อคนพิการ

เรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีเกียรติ วิทยากร ผู้เข้าร่วม ผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่านครับ

ลิงก์ข้างล่างเป็นเนื้อหาในการประชุม สามารถดาวน์โหลดและศึกษาเพิ่มเติม เพื่อแนะนำ เพิ่มเติม แก้ไข เนื้อหาตามวาระการประชุม และขอความร่วมมือทุกท่านในการนำเอกสาร วารสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ อันเป็นประโยชน์กับการจัดทำร่างคู่มือฯ

ขอบพระคุณครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล


หัวข้อเนื้อหาสำหรับการจัดทำ
ร่างคู่มือแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนการจ้างและการสร้างงานเพื่อคนพิการ
ตามโครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการจ้างงานคนพิการและการสร้างงานคนพิการ

จะทยอยทำขึ้นหน้าเว็บนี้ภายใน 21 พ.ย.57 นี้ครับ

ส่วนที่ 1 สารบัญ/ หัวข้อ
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVN0JzOGxhTXl3U28/view?usp=sharing

ส่วนที่ 2 เนื้อหา

กลุ่ม 1 เนื้อหากฎหมาย
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVanJwVjBQUmNZS00/view?usp=sharing

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับ 2 พ.ศ.2556
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVNTZJWG9zMnBSSlk/view?usp=sharing

กลุ่ม 2 เนื้อหาทั่วไปที่ผู้ประกบการควรทราบเกี่ยวกับคนพิการ
0. (เนื้อหาสาระบทความให้คำแนะนำสถานประกอบการในการทราบถึงคนพิการในด้านต่างๆ และปัจจัยองค์รวมรอบด้าน เพื่อนำไปจูงใจ หรือร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการในองค์กรของตนเอง)

ข้อ 1, 2 และ 3 เนื้อหาสาระตามเอกสารและคู่มือ ของ พก. ทั้งหมด
3. ข้อมูลพื้นฐานคนพิการและการแบ่งประเภทความพิการ
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVT3FXQ3JXRFpZT0k/view?usp=sharing

กลุ่ม 3 ข้อมูลองค์กรของคนพิการที่สถานประกอบการสามารถติดต่อได้

ทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVTmJRM28wM1BMTjQ/view?usp=sharing

ทางด้านการได้ยินและสื่อความหมาย
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVaVF0SFhQT3gxNTg/view?usp=sharing

ทางด้านการมองเห็น
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVcWRpWFlMOUlyZUk/view?usp=sharing

ทางด้านสติปัญญา
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVdmxMWlZUdFVoaE0/view?usp=sharing

ทางด้านการเรียนรู้
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVVUQta1RXRlhFZ0k/view?usp=sharing

ทุกประเภท
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVU0U2ekxfNVE5Ykk/view?usp=sharing


กลุ่ม 4 เนื้อหาตัวอย่างกิจกรรมตามมาตรา 35
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVbUFoUS12Q2lZbXc/view?usp=sharing

กลุ่ม 5 แนวทางการใช้มาตรา 35 ในประเด็นการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ

เอกสารแนะนำการจัดเรียงเอกสารสำหรับการยื่นเรื่องขอใช้มาตรา 35
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVWTFSdzlyNlViWTA/view?usp=sharing

เอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVUVVnWlBTMUZCNjg/view?usp=sharing

เอกสารงบประมาณต่อหัวสำหรับโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVcnprVDlqOF9OY3M/view?usp=sharing

ตัวอย่างสัญญากรจ้างงานคนพิการ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVcFlzeFpaMXZROVU/view?usp=sharing

ตัวอย่างหลักสููตรโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตามมาตรา 35 ของ Central Group
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVLUluNTZXRVJ0N1E/view?usp=sharing

กลุ่ม 7 เอกสารอ้างอิง

กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘/ กระทรวงมหาดไทย/ ราชกิจจานุเบกษา/ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก/ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVQ21CbW9xZEV5N1k/view?usp=sharing

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะหรือจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.๒๕๕๖/ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/ กระทรวงคมนาคม/ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVdDlPSGhaQ09oSzQ/view?usp=sharing

คู่มือการเตรียมความพร้อม สถานประกอบการ ที่นับรวมทุกคนเท่าเทียม
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVUUhMbUVvLXhoZGc/view?usp=sharing

คู่มือปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน ฉบับ พ.ศ.2551/ รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์, ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, จชุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVQjNiaklsRjJWaDg/view?usp=sharing

ลิงก์รวบรมการปรับสภาพแวดล้อมของ พก.
http://goo.gl/H862ZA

คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและคนทุกวัย, สนง.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุง
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVbUZaZGNQemNfVDg/view?usp=sharing
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น